Zákon č. 133/1985 Sb.

Zákon České národní rady o požární ochraně.

Zákon č. 239/2000 Sb.

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Zákon č. 320/2015 Sb.

Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru).

Vyhláška č. 247/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Vyhláška č. 246/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).